Användarvillkoren ska gälla för alla användare eller webbläsare som får tillgång till den här webbplatsen. VideosOlo.org ger dig rätten att komma åt och ladda ner material, inklusive men inte begränsat till programvaran, filer, bilder eller pressmeddelanden, från webbplatsen enbart för din individuella och icke-kommersiella användning på det villkor som du behåller upphovsrätten och andra proprietära meddelanden kopplade till de ursprungliga materialen eller kopior av materialen. Alla användningar av nedladdningen för offentliga utdelningar, kommersiella slutar eller andra ändamål av alla typer på annan webbplats, nätverksmiljö eller flygmedier är förbjudet. Alla utgåvor av materialen på webbplatsen är upphovsrättsskyddat. Eventuell obehörig användning av material, webbsidor och design kan bryta mot upphovsrätten, varumärkesrätten eller andra relevanta lagar. När det gäller något beteende att bryta mot bestämmelserna ska VideoLoOlo.org ha rätt att ta rättsliga och rättvisa rättsmedel.

1. Ansvarsbegränsning

När det gäller de material och information som omfattas av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, synvinklar, webbsidor eller länkar, ger videoolo.org ingen garanti för noggrannheten, fullständigheten, tillräckligheten och tillförlitligheten hos sådana material och innehållet trots sina försök att tillhandahålla exakta material och information på webbplatsen. Alla material som hämtas eller på annat sätt erhålls genom användningen av webbplatsen görs efter eget gottfinnande och risk och du är ensam ansvarig för någon infektion i ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådana material eller användning av webbplatsen . VideoLoSolo.org Avstämmer definitivt något ansvar för misstag eller utelämnande av innehållet på webbplatsen och någon tydlig eller implicit garanti för material och information, inklusive men inte begränsat till de garantier som är relaterade till ägande, icke-överträdelse av tredje parts rättigheter, kvalitet , och har inget datavirus. VideosOlo.org kan när som helst göra ändringar i innehållet på webbplatsen utan någon anmälan, besök webbplatsen för att komma åt den aktuella informationen.

VideosOlo.org nämner de produkter eller lösningar som tillhandahålls av företagen än videoolo.org på platsen bara för att tillhandahålla relaterad information, och sådant omnämnande betyder inte att videoolo.org erkännande eller rekommendation av sådana produkter eller lösningar.

2. Användning av programvara

Alla program som kan laddas ner eller användas från den här webbplatsen är det upphovsrättsligt arbetet i VideoLoolo.org. Användning av programvaran är föremål för villkoren för licensavtalet, som följer med eller ingår i paketet av programvaran eller andra tillämpliga licensavtal som undertecknats av och mellan dig och videoolo.org (\ "licensavtal \"). Du måste läsa och acceptera alla villkoren för sådant licensavtal innan du använder programvaran. Eventuell användning, reproduktion eller distribution av programvaran som inte överensstämmer med licensavtalet är implicit förbjuden.

Programvaran är motiverad, om alls, endast enligt villkoren i licensavtalet. Med undantag för vad som är motiverat i licensavtalet, avstår videoolo.org alla garantier och villkor med avseende på programvaran, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel eller icke-överträdelse.

3. Feedback

Eventuella kommentarer eller material som skickas till VideoLoOlo.org, inklusive utan begränsning, till exempel frågor, kommentarer, förslag eller någon relaterad information om programvaran, den här webbplatsen eller andra produkter, program eller tjänster i VideoLoSolo.org (\ "Feedback \" ), skall anses vara icke-konfidentiell. VideosOlo.org ska inte ha någon skyldighet för något slag med avseende på sådan feedback och ska vara fri att reproducera, använda, avslöja, visa, visa, omvandla, skapa derivatverk och distribuera feedback till andra utan begränsning och vara fri att använda någon Idéer, koncept, know-how eller tekniker som finns i sådan feedback för något ändamål, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverknings- och marknadsföringsprodukter som innehåller sådan feedback.

4. Upphovsrättsdeklaration

Alla material, produkter och tjänster som omfattas av webbplatsen ska skyddas av upphovsrätten. VideeoSolo.org äger alla upphovsrätt om inte annat anges. Utan tidigare skriftligt tillstånd från VideoLoOlo.org ska inget innehåll på webbplatsen inte kopieras, distribueras, kopieras, spelas, länkas eller överförs med superlänkar eller användas för något annat kommersiellt ändamål av någon som helst på något sätt, om inte annat kan hämtas eller tryckt för icke-kommersiell och individuell användning. Alla logotyper, varumärken, sidhuvud, bilder, stänkskärm och grafik som visas på den här webbplatsen är servicemärken och / eller handelsklänning i VideoLoolo.org. Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet, får något av märket inte cirkuleras i någon form eller på något sätt av någon individ eller någon enhet.

5. Allmänt

VideosOlo.org kan ändra dessa villkor när som helst utan ytterligare anmälan och du bör besöka den här sidan från tid till annan för att granska de senaste villkoren eftersom villkoren utgör hela avtalet mellan dig och videoolo.org och är bindande för din användning av den här webbplatsen , ersätta tidigare avtal mellan dig och videoolo.org om din användning av denna webbplats. Om någon bestämmelse av villkoren är ogiltig enligt någon lag, regel, order eller reglering av någon regering, ska sådan invaliditet inte påverka verkställigheten av andra bestämmelser i villkoren. Genom att komma åt den här webbplatsen godkänner du att försvara, ersätta och hålla videoolo.org, dess dotterbolag och deras officerare, styrelseledamöter, agenter och anställda som är ofarliga från och mot alla påståenden, förluster, skador, skulder, kostnader och kostnader, inklusive advokater " Avgifter, som härrör från eller relaterat till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller kränkningen av något av villkoren.

6. Kontaktinformation

Om du har några frågor angående dessa användarvillkor eller andra frågor, vänligen kontakta videosolo.org påKontakta oss sida på webbplatsen.